Voorbeeld huurvoorwaarden


Vakantiehuis “De jonge specht”
Alter Hagen 6
59955 Winterberg-Siedlinghausen
Tel. nr.
www.vakantie-in-winterberg.nl jongespecht@gmail.com
Huurovereenkomst vakantiewoning Haus ‘Der junge Specht’
Voor de woning aan de “Alter Hagen 6“ te Winterberg-Siedlinghausen in Duitsland Mail: jongespecht@gmail.com Website: www.vakantie-in-winterberg,.nl
De ondergetekenden:
Naam verhuurder – adres
verder te noemen de “verhuurder”, en
Huurder naam, adres
verder te noemen de “huurder”’
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1. VERHUUR EN HUUR
Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur betreffende het Vakantiehuis aan de Alter Hagen 6, te Winterberg-Siedlinghausen in Duitsland, verder te noemen “het gehuurde” met inventaris. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
De huurprijs wordt overeengekomen voor onderstaande periode en voor max. 8 personen.
2. HUURPERIODE
De huurperiode
Begint op: 24-02-2018 om 16.00 uur En eindigt op: 03-03-2018 om 10.00 uur
3. AANTAL PERSONEN
Het gehuurde wordt gehuurd voor 8 personen
4. HUURPRIJS
De huurprijs bedraagt derhalve: — Euro De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakantiehuis inclusief inventaris en inclusief nutsvoorzieningen. Niet inbegrepen zijn bedlinnen, badhanddoeken en theedoeken.
Vakantiehuis “De jonge specht”  Alter Hagen 6 59955 Winterberg-Siedlinghausen tel. nr. www.vakantie-in-winterberg.nl jongespecht@gmail.com5. WAARBORGSOM
Huurder betaalt aan verhuurder een waarborgsom van zegge: 100 Euro. Verhuurder zal aan het einde van de huurperiode deze waarborgsom terugbetalen (binnen 14 dagen), onder aftrek hetgeen de huurder aan verhuurder verschuldigd is, als vergoeding voor kosten of eventuele door huurder veroorzaakte schade. De borg wordt tegelijk met de huurprijs vooraf betaald.

6. SCHOONMAAKKOSTEN
De schoonmaakkosten zijn verplicht en bedragen 80 Euro. Het huis dient bij vertrek opgeruimd en veegschoon te worden achter- gelaten. Keuken vrij van “gebruik sporen”, koelkast en vaatwasmachine leeg, vuilnis in de daarvoor bestemde zakken en containers. Glas kan gedeponeerd worden in de glasbak bij het zwembad.
7. ANNULERING
Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering. Indien de huurder de overeenkomst annuleert vervalt de aanbetaling aan verhuurder. In geval van annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voorafgaande aan de begindatum van de huurperiode wordt 80 % van de totale huursom in rekening gebracht. Tot 1 week voor de begindatum wordt 90% in rekening gebracht. Indien huurder, voor de geannuleerde periode, in overleg met de verhuurder, zelf voor een nieuwe huurder zorgt, wordt de huurprijs die huurder volgens bovenstaande zou moeten betalen verminderd met de huurprijs die verhuurder over die periode van de nieuwe huurder ontvangt.
8. VERPLICHTINGEN VERHUURDER
Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen. Verhuurder overhandigd huurder 2 sleutels van het gehuurde. De verhuurder zorgt voor een duidelijke inventarislijst en gebruiksaanwijzingen voor het gebruik van de huishoudelijke apparaten, televisie en houtkachel.
9. VERPLICHTINGEN HUURDER
Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. De huurder gebruikt de huishoudelijke apparaten ,TV en houtkachel met inachtneming van de gebruiksaanwijzingen ter plaatse.
Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van ) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering ter zake deze schade aan verhuurder wordt uitgekeerd.
10. KOSTEN HERSTEL
De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan verhuurder direct in kennis te stellen en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door verhuurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
11. WANPRESTATIE VERHUURDER
Indien verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft huurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Als huurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan verhuurder mee te delen.

 Vakantiehuis “De jonge specht”  Alter Hagen 6 59955 Winterberg-Siedlinghausen 0031 (0) 6 44876535 0031 (0) 6 20608092 www.vakantie-in-winterberg.nl jongespecht@gmail.com

Verhuurder zal in dat geval de huurprijs geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aard en de duur van de wanprestatie, onmiddellijk terugbetalen. Huurder behoudt het recht op schadevergoeding.

12. AFVALSCHEIDING
In het Sauerland is een strikte afvalscheidings regeling van toepassing. Huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers in het verblijf. Huurder is aansprakelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst verschuldigd alle boetes/ kosten/ schade ten gevolge hiervan die verhuurder lijdt of van het niet na komen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding
13. GESCHILLEN
Geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de  Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, gevestigd te ’s Gravenhage, Wassenaarseweg 220, mits de verzoekende partij lid is van de ANWB. Aan de behandeling door de ANWB kunnen kosten verbonden zijn.

14. KOSTENOVERZICHT

Huursom €….,-

Waarborgsom (wordt teruggestort binnen 14 dagen na vertrek) €100,-
Schoonmaakkosten €80,-
Energie toeslag: €0,-
Toeristen belasting: €0,-
bedlinnen: €..,-
——————————————————————————————————
aanbetaling (betaald) €…,-
Restant huursom (te betalen voor 27-01-2017) €…,-
——————————————————————————————————
Totale huursom bedraagt: €….,-
De volledige huurprijs dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de huurperiode te zijn bijgeschreven op rekeningnummer: .
IBAN: ——- BIC: —— t.n.v. . Huurder te: Plaats